Obsah stránky

Krizové řízení - ochrana obyvatelstva


Krizové řízení

S mimořádnými událostmi, které ohrožují životy a zdraví lidí, jejich majetek nebo životní prostředí, se lidstvo střetává po celou dobu dosavadní existence. Lidská společnost se snaží následkům mimořádných událostí zabránit, případně je alespoň eliminovat na přijatelnou míru. Rostoucí výskyt mimořádných událostí a růst jejich následků zvyšují riziko vzniku krizových situací pro jejichž zdárné řešení je nutná především dobrá koordinace všech složek, které se podílejí na záchranných a likvidačních pracích. Na tomto principu byl vytvořen nejen záchranný integrovaný systém, ale i systém krizového řízení České republiky a stanovena definice :

krizovým řízením se rozumí souhrn řídících činností věcně příslušných orgánů zaměřených na analýzu

a vyhodnocení bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných

v souvislosti s řešením krizové situace, zákon č. 240/2000 Sb.

krizovou situací je mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav nebo stav ohrožení státu (dále jen "krizové stavy"),


Krizová situace
  – událost, v jejímž důsledku se vyhlašuje stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav. Jsou při ní ohroženy důležité hodnoty, zájmy či statky státu a jeho občanů a hrozící nebezpečí a způsobené škody nelze odvrátit ani odstranit běžnou činností orgánů veřejné moci, ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, záchranných sborů, havarijních a jiných služeb a právnických a fyzických osob. Na krizové řízení proto nelze pohlížet jako na činnost, která je aktuální čas od času, kdy zrovna dojde ke vzniku nějaké mimořádné události. Pro zajištění kvalitního a dobře fungujícího bezpečnostního systému správního území je nutno pojmout krizové řízení jako součást každodenní práce nejen pracovníků oddělení krizového řízení, ale také všech zaměstnanců příslušného úřadu.


Krizové řízení, ochrana obyvatelstva

V průběhu života můžeme být svědky událostí, kterým říkáme mimořádné, protože přicházejí většinou neočekávaně a ohrožují životy a zdraví obyvatel. Způsobují velké škody na majetku a životním prostředí. Mohou vzniknout škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy nebo jejich kombinací. Takovými událostmi mohou být např. povodeň, orkán, technologická havárie s únikem nebezpečných látek, velká dopravní nehoda, rozsáhlý požár, teroristický čin a pod.     

Na této stránce Vám chceme poskytnout alespoň odkazy na základní informace, obecné návody a doporučení podle kterých bychom se měli chovat a jednat, když se ocitneme v situaci ohrožení života a zdraví, majetku nebo životního prostředí v důsledku vzniku mimořádné události, neboť i zde platí zásada: štěstí přeje připraveným!


V případě ohrožení dodržujte základní zásady:

 • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.).
 • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
 • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby.
 • NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci.
 • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
 • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek.


Integrovaný záchranný systém tvoří:

Základní složky:
1. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR), jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,
2. Zdravotnická záchranná služba,
3. Policie České republiky.
Ostatní složky: (poskytují při záchranných a likvidačních pracích plánovanou pomoc pouze na vyžádání, jejich pomoc je založena na předem dohodnutých způsobech poskytnutí pomoci)
- vyčleněné síly a prostředky ozbrojených sil,
- ostatní ozbrojené bezpečnostní sbory (městská policie),
- orgány ochrany veřejného zdraví (např. orgány hygieny),
- havarijní, pohotovostní, odborné a jiné služby (plynárenská, elektrikářská, vodní, Česká pošta, Horská služba, Letecká záchranná služba, Báňská záchranná služba), 
- zařízení civilní ochrany, 
- neziskové organizace a sdružení občanů, která lze využít k záchranným a likvidačním pracím (Český červený kříž, Svaz záchranných brigád kynologů ČR, Svaz civilní obrany ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska).


Krizovými stavy jsou:

- stav nebezpečí 
- nouzový stav
- stav ohrožení státu 
- válečný stav

stav

vyhlašuje

pro území

nejdelší doba trvání

nebezpečí

hejtman kraje

celý kraj nebo část kraje

30 dnů (déle se souhlasem vlády)

nouze

Vláda ČR

celý stát nebo omezené území státu

30 dnů (déle se souhlasem poslanecké sněmovny)

ohrožení

Parlament ČR na návrh vlády ČR

celý stát

není omezeno

válečný

Parlament ČR

celý stát

není omezeno

 

Důležitá telefonní čísla:

Jednotné tísňové volání

  112  

Hasičský záchranný sbor

  150  

Zdravotnická záchranná služba

155

Policie České republiky

158

Městská policie

156

 

Evakuační zavazadlo:

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje:

 • Základní trvanlivé potraviny,nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.
 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.
 • Osobní doklady, peníze,pojistné smlouvy a cennosti.
 • Přenosné rádios rezervními bateriemi.
 • Toaletní a hygienické potřeby.
 • Léky, svítilnu.
 • Náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.
 • Kapesní nůž, zápalky,šití a další drobnosti.

 

Ochrana před povodněmi

Před povodní:

 • Vytipujte si bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou.
 • Připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken.
 • Připravit si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny.
 • Vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití.
 • Připravte se na evakuaci zvířat. Upevněte věci, které by mohla odnést voda.
 • Připravte si evakuační zavazadlo

Při povodni:

 • Opusťte ohrožený prostor.
 • V případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu).
 • Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytypované místo, které nebude zaplaveno vodou.

Po povodni:

 • Nechte si zkontrolovat stav obydlí (statická narušenost, obyvatelnost), rozvody energií (plyn, el. energie apod.), stav kanalizace a rozvodů vody.
 • Zlikvidujte uhynulé zvířectvo, potraviny a polní plodiny, které byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika.
 • Informujte se o místech humanitární pomoci.
 • Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod. 
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.