Obec Kunčice nad Labem

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

KORONAVIRUS

Koronavirus - veškeré informace, pokyny, nařízení a sdělení vlády naleznete na stránkách

Ministerstva vnitra pod těmito odkazy:

https://www.mvcr.cz/clanek/

koronavirus

-informace-mv.aspx a

 https://www.mvcr.cz/clanek/

zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Náhodná fotka
kaple Panny Marie v Kunčicích nad Labem

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Ověřená instituce
Obec Kunčice nad Labem - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

Oddíl postranní lišty

Objednat k lékaří

 

Oddíl postranní lišty

Sociální služby

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Od 30.03.2020 omezení v dopravě

S ohledem na aktuální nižší poptávku po cestování přistupujeme od pondělí 30.03.2020 k dal­šímu omezení rozsahu

některých nevyužívaných nebo málo využívaných autobusových a vlakových spojů. Aktualizované jízdní řády naleznete na www.idos.cz.

Občané, kteří nemají přístup k internetu mohou využít Call centrum IDS IREDO tel. číslo 491 580 333.

 

 

 

 

 

 

Usnesení vlády - krizová opatření

Krizová opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 23.3.2020

  • prodloužen zákaz maloobchodního prodeje a prodeje služeb do dne 1.4.2020
  • prodlouženo omezení volného pohybu osob na veřejně dostupných místech a omezení kontaktů do 1.4.2020
  • využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk
  • odstup mezi osobami alespoň 2 metry (např. Česká pošta)
  • zvýšená hygienická opatření (zejména dezinfekce a mytí rukou)
  • nový prodejní čas pro lidi nad 65 let od 8 do 10 hodin ráno. Týká se jenom obchodů s plochou nad 500 metrů čtverečných.

 

 

 

 

Rouškovík je za dveřmi hlavního vchodu Obecního úřadu v Kunčicích nad Labem k dispozici každý den. Děkuji všem občanům za pomoc při výrobě roušek a za dodaný materiál. Zvláštní poděkování patří rodině Gašparíkových, paní Věře Jeřábkové a Lence Votočkové, roušky nám dodala i DIAKONIE Vrchlabí.

Děkuji

 

 

 

INFORMACE PRO CESTUJÍCÍ

S platností od 18.03.2020 dojde k omezení dálkových autobusových linek.

Zákaz vstupu do vozidel veřejné autobusové a drážní dopravy bez ochrany obličeje rouškou.

Dále bych Vás chtěla informovat, že Královéhradecký kraj přistupuje také od pondělí 23.03.2020 k mírnému omezení železniční dopravy.

Spojení bude dostupné na www.idos.cz. Na tomto odkazu naleznete informace o aktuálním stavu autobusového nebo železničního spoijení.

Veškeré informace o zajištění veřejné dopravy předáváme Call centru IREDO - tel. 491580333

 

 

Pošta Kunčice nad Labem

Rozsah hodin pro veřejnost bude omezen na dobu ve dnech 16.03.2020 - 31.03.2020


Změna otevírací doby 
Po 7:30…..........11:30
Út 7:30..............9:30
St 7:30..............9:30 13:30......15:30
Čt 7:30............11.30
Pá 7:30............11:30

 

 

 

Koronavirus - veškeré informace, pokyny, nařízení a sdělení vlády naleznete na stránkách Ministerstva vnitra pod těmito odkazy:

https://www.mvcr.cz/clanek/koronavirus-informace-mv.aspx a https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx

 

 

V souvislosti s opatřeními, které vydala Vláda ČR a jež mají zamezit šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, informujeme, že Obecní úřad Kunčice nad Labem nadále funguje s omezením. Pro veřejnost zůstávají možnosti vyřízení telefonicky či e-mailem beze změny. Apelujeme na občany, aby odložili vyřizování úředních záležitostí na pozdější dobu a platby poplatků prováděli bezhotovostním způsobem, případně zaplatili v dalších měsících. Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

CO DĚLAT - CORONAVIRUS

 

V ČR jsou zavedena první regulační opatření (mimo letiště) pro osoby:

  • které jakkoliv přicestují z rizikových oblastí – Čína, Jižní Korea, Itálie – region Lombardie a oblast Benátek aby se kontaktovaly na Krajskou hygienickou stanicí (telefon v denní době 495 058 111 nebo e-mail: khshk@khshk.cz ) – následně se s nimi spojí epidemiolog a dle zjištěných informací této osobě případně bude vydáno rozhodnutí o 2 týdenní (či jinak dlouhé dle konkrétních okolností) karanténě.
  • které jakkoliv přicestují z rizikových oblastí a MAJÍ zdravotní obtíže, aby IHNED kontaktovaly Kliniku infekčních nemocí Fakultní nemocnice Hradec Králové, telefon: v pracovní době 7:30 – 15:30 hod. 601 130 894, v mimopracovní době 15:30 – 7:30 hod. 721 417 310.

    Pro Vaši informaci přikládáme dva soubory – Algoritmus.pdf a Co dělat – Coronavirus 25.2.2020.pdf včetně kontaktů.

 

 

 

 

 

Obec Kunčice nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pokácí stromů, odvoz dřeva a úklidu - 3 ks smrku na pozemku 387/3 v k.ú. Kunčice nad Labem.

Nabídněte cenu za pokácení, odvoz dřeva a úklid

Nabídku zašlete e-mailem na adresu obec@kuncice.cz nebo písemně na Obecní úřad, Kunčice nad Labem 121 nejpozději do 10.00 hodin 10.03.2020.

Obec prodá stromy za celkovou vysoutěženou cenu splatnou do pokladny OÚ.

Obec si vyhrazuje právo nevybrat žádného vysoutěžitele.

Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu od 1.10 do 31.3.

Pokácení provede vysoutěžitel na vlastní náklady a nebezpečí.

Pokácení bude provedeno tak, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sousedních objektů ani zdraví osob.

 

 

 

 

 

 

Provozovatel dráhy SŽ, s.o. informuje o výluce na trati 040 - Chlumec n.Cidlinou - Trutnov v době od 8.00 hod. do 13.40 hod. ve dnech 3. - 4.3. 2020
KUNČICE NAD Labem  - HOSTINNÉ
Po dobu výluky budou všechny vlaky ve vyloučeném úseku nahrazeny autobusy náhradní dopravy.

 

 

 

 

Veřejná dražba

předmět dražby - spoluvlastnický podíl o velikosti 1380/10000 na byt Kunčice nad Labem č.p. 74

 

 

 

Městský úřad Vrchlabí dne 07.02.2020 zahájil řízení o zrušení železničního přejezdu s evidenčním číslem  P4782 na pozemku parc. č. 1061/1 v k.ú. Podhůří-Harta.

viz. úřední deska

 

 

Dobrý den,

přípomínáme Obecně závaznou vyhlášku obce Kunčice nad Labem č. 2/2017 o regulaci hlučných činností

čl. 2 bod 1 - každý je povinen zdržet se o nedělích a ve dnech státních svátků a ostatních svátků v době od 6.-- do 16.00 hodin veškerých činností spojených s užíváním hlučných strojů a zařízení, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, stavebních strojů apod.

viz. úřední deska - obecně závazné vyhlášky - OZV 2/2017 o regulaci hlučných činností

 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU


31.05.2019, 14.06.2019, 28.06.2019, 13.07.2019, 26.07.2019, 09.08.2019, 23.08.2019, 06.09.2019, 20.09.2019, 04.10.2019, 18.10.2019, 01.11.2019


SVOZ BIOODPADU

07.06.2019, 21.06.2019, 05.07.2019, 19.07.2019, 02.08.2019, 16.08.2019, 30.08.2019, 13.09.2019, 27.09.2019, 11.10.2019, 25.10.2019

 


Informuji Vás o využití  možnosti objednat rozbor kvality Vaši vody ze studny nebo vrtu.
Rozbor vody z vrtu nebo studní není povinný.

Mnozí věří, že voda z vrtu nebo studní, je čistá, chutná a zdravá podle norem. Často je tomu tak, ale opak je pravdou.
Voda z vrtu nebo studní je často kontaminována různými toxickými látkami, mechanickými nečistoty a patogenními baktériemi.
A čím menší je hloubka studny, tím vyšší riziko. Zda je voda vhodná k pití, je možné až poté, co budou získány výsledky rozboru vody.

Rozbor provádí Vodohospodářské služby RT, s.r.o. Lánov

Kontakt: p. Kosinová 736162606  

 

 

Zpravodaj Kunčice nad Labem v roce 2018 - viz. úřední deska - ostatní dokumenty


 

 

Nové železniční jízdní řády
Od 9.12.2018 platí změny železničních jízdních řádů - viz. úřední deska - ostatní dokumenty
 

 

 

Pronájem hospody na nádraží
Správa železniční dopravní cesty vyhlásila veřejnou soutěž na pronájem prostorů na nádraží. Předmětem veřejné soutěže jsou komerční prostory a místnosti sloužící k provozování obchodních činností v budově železniční zastávky Kunčice nad Labem č.p. 66, obec a k. ú. Kunčice nad Labem, postavené na pozemku st. p. č. 70 o celkovém rozsahu 158 m2. Součástí těchto prostor jsou i sklepy. 

 

Sběrné místo tříděného odpadu
Z důvodu zahájení výstavby chodníku jsme přesunuli sběrné místo na tříděný odpad z křižovatky u přejezdu k místní komunikaci  k LTM.

Výstavba chodníku Šutrák
Po dlouhé době je konečně připravena výstavba chodníku podél silnice III. třídy od křižovatky u přejezdu ke křižovatce u zrcadla. Žádost o dotaci na ministerstvu dopravy z fondu dopravní infrastruktury byla schválena a bude z ní hrazena část uznatelných nákladů. Při výběrovém řízení byla jako dodavatel stavby vybrána společnost MATEX HK s nejnižší nabídkovou cenou. Byla uzavřena smlouva o dílo a připravuje se harmonogram na realizaci nového chodníku. Zahájení výstavby se předpokládá v říjnu a práce budou pokračovat podle počasí. Přes zimu budou práce přerušeny a na jaře bude chodník dokončen.

Plánování v oblasti vod
Ministerstvo zemědělství se na vás obrací s žádostí o spolupráci týkající se „Plánování v oblasti vod“. Žádá občany, o vyplnění dotazníku ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením v oblasti vod.
Dotazník naleznete na adrese: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform

Rozšíření skládky v Dolní Branné

Připravuje se rozšíření skládky v Dolní Branné o kompostovací boxy, třídící linky, drtiče, o další technologii na zpracování odpadů a rozšíření stávající kompostárny. V současné době je vedeno řízení na posouzení vlivu na životní prostředí u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Bohužel tím, že skládka neleží na katastru obce, ani se ho nedotýká, nejsme účastníci řízení a pouze ochotou vedení obce Dolní Branná, jsme se o tomto plánovaném rozšíření dozvěděli. Podle našeho názoru skládka ovlivňuje životní prostředí v naší obci více než v Dolní Branné. Je nám jasno, že odpady se musí někde likvidovat a neustále se zvyšovat jich využití a zpracování. Ale je nepřijatelné, abychom neměli šanci se k tomuto provozu na hranicích obce   vyjádřit a neměli šanci pohlídat, aby se  u nás podmínky života nezhoršovaly. Protože je  obec  povinna starat se o své občany, pokusíme se prosadit naší účast v řízení.  Pokud máte zájem i vy se vyjádřit k navrhovanému projektu, informace o záměru „Zařízení na úpravu odpadů v areálu Centra komplexního nakládání s odpady Dolní Branná“ naleznete na stránkách IC Cenia: https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_HKK904 . Ale pozor, případné vaše vyjádření musí být doručeno na Krajský úřad KHK do 10.3.2018. jinak na něj nebude brán zřetel.  Řadu dalších informací můžete obdržet i na schůzce občanů Dolní Branné se zpracovatelem projektu  v úterý 6.3.2018 od 16.00 v kulturním domě v Dolní Branné.

Cvičení
V budově obecního úřadu je zřízena malá tělocvična, kde je možné kromě  stolního tenisu si nově kolektivně zacvičit pomocí  TRX Posilovacího závěsného systému.  Závěsný systém se skládá z nastavitelných popruhů opatřených sadou karabin, univerzálně použitelných pro postavy s různou výškou a váhou. Samotné cvičení probíhá tak, že jedna část těla je vždy na podložce a druhá je zavěšena . Po celou dobu cvičení je vždy cvičeno pouze s váhou vlastního těla. Kombinace vlastní váhy těla a svíraného úhlu s podložkou ovlivňuje výslednou intenzitu cvičení. Pod dohledem cvičitelky si procvičíte nejen svalové partie, které jste zvyklí procvičovat, ale zapojíte i svaly, o kterých jste doposud nevěděli! Cvičením výborně procvičíte koordinaci těla, každý cvik je proveden za pomocí zpevnění celého těla a rovnováhy. Proto je vhodný opravdu pro každého!
Více informací  na Obecním úřadě Kunčice nad Labem nebo na telefonu 739 071 262.

Souhlas se zasíláním zpráv
Od 25. května 2018 platí nové Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Přináší dosud největší revoluci v ochraně osobních údajů s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Pro obec to mimo jiné znamená, že potřebuje pro informování občanů jejich prokazatelný souhlas k zasílání zpráv. Mimo stávajícího zasílání informaci E-mailovou poštou připravujeme i zavedení informačního systému, prostřednictvím kterého budeme zasílat SMS zprávy v případě krizového stavu v obci.  Abychom mohli tuto činnost provozovat v souladu s novým nařízením GDPR, potřebujeme od vás písemný souhlas. V příloze Zpravodaje 2017 nebo  na stránkách obce naleznete formulář (https://kuncice.cz/admin/main.php?str=formular). Minimálně souhlas k zasílání SMS zpráv s uvedením telefonního čísla mobilního telefonu potřebujeme od zástupce každé rodiny, pro zasílání důležitých informací v případě krizové situace. Mít informace v těchto situacích je jistě ve vašem zájmu.  Pokud máte zájem udělit souhlas se  zasíláním i ostatních informací jako doposud prosím uveďte E-mailovou adresu. Souhlas můžete kdykoli zrušit.

Samoobslužná knihovna
Na obecním úřadě jsme zřídili samoobslužnou knihovnu, kde si každý občan může půjčovat knihy. Přijďte, jistě si vyberete zajímavé čtení. Jsou zde knihy různých žánrů darované občany obce. Všem dárcům moc děkujeme a prosím zatím další knihy nenoste. Vymezený prostor je již zaplněn. Uvidíme, jaký bude o službu zájem. Knihovna je otevřena kdykoliv je někdo na obecním úřadě přítomen

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Kalendář akcí
<< březen 2020 >>
PoÚtStČtSoNe
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Oddíl postranní lišty

Důležité odkazy

www.krkonose.eu

Patička stránky